Algemene Voorwaarden – Centrum Voor Natuurgeneeskunde

Algemene Voorwaarden Centrum Voor Natuurgeneeskunde POMT -Gewijzigd januari 2017

1. Algemeen:
Deze voorwaarden gelden voor iedere  behandeling/handeling en transactie  tussen Centrum voor natuurgeneeskunde POMT ( hierna genoemd “Het Centrum”)  en een patiënt/cliënt ( hierna genoemd “De Cliënt”) waarop  deze voorwaarden van toepassing zijn voor zover van deze voorwaarden niet door  beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De Cliënt mag maximaal EEN persoon meenemen op consult. Minderjarigen dienen ALTIJD, dus bij iedere bezoek vergezeld te worden van een wettelijke voogd, of een volwassen persoon die daartoe schriftelijk door genoemde wettige voogd gevolmachtigd is.

2. Inspanningen Centrum voor natuurgeneeskunde POMT:
Het Centrum zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, richtlijnen van de vakgroepen en de wetgever uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap of nieuwste inzichten. Het Centrum zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is De cliënt inlichten over financiële of ander consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken:
De Cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24uur  ( twee werkdagen ) voorafgaande aan de afspraak aan Het Centrum genoemde verhindering telefonisch melden ( internet, social media is voor het wijzigen of afzeggen van afspraken niet mogelijk). Indien De Cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, zal Het Centrum het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan De Cliënt door berekenen.

4. Betaling:
Alle prijzen van behandelingen en producten  worden VOORAF, in het geval van tests en of evaluaties, schriftelijk aan De Cliënt kenbaar gemaakt. Alle  prijzen zijn altijd  inclusief het geldende  btw percentage.
Betaling geschiedt altijd DIRECT na de behandeling bij wijze van een contante betaling, Pin, of, na overleg te hebben gepleegd met Het Centrum- per Credit card. Let op: slechts bedragen boven een bedrag van €250- ( Tweehonderd en vijftig euro ) mag na overleg met een geaccepteerde credit card betaald worden Speciale diensten, waarvoor een aanvraag Speciale Diensten formulier is ingevuld en ondertekend  – dient VOORAF, dus bij aanvraag van genoemde dienst ( en )  op gepaste wijzen voldaan te worden. De factuur wordt digitaal aangeboden, m.a.w. een kopie van de betaling zal aan de cliënt aan zijn/haar e mail adres zoals die werd opgegeven in het “Patiënten document, Anamnese Formulier” toegestuurd worden. Indien de cliënt NIET over een e-mail adres beschikt,  zal een kopie van de factuur direct aan de cliënt worden aangeboden in het formaat “paper copy”.

5. Behandeling pakketten:
Behandeling pakketten zijn behandeling series die over een bepaalde vooraf afgesproken perioden aan de patiënt aangeboden worden. Bij behandeling pakketten gelden andere vooraf besproken en geaccepteerde handelingen en de prijs van een behandeling pakket wordt ook altijd VOORAF betaald. Een behandeling pakket heeft een beperkte “houdbaarheid” dat wil zeggen dat een behandeling pakket een vervaldatum heeft. Na deze vervaldatum kan er niet meer aanspraak gemaakt worden op de inhoud van de vooraf besproken behandelingen, tenzij er vooraf afspraken hierover gemaakt werden. Een behandeling pakket kan ook niet overgedragen worden naar een andere behandeling of klacht.

6. Persoonsgegevens & privacy:
De Cliënt  dient Het Centrum vóór het eerste consult van alle gegevens, waarvan de wetgever heeft bepaald dat genoemde gegevens noodzakelijk zijn -  te voorzien. Dossier vorming is derhalve aan strikte richtlijnen onderhevig. Sinds 1 januari 2013 geldt voor zorgverleners een identificatie verificatie plicht- dus graag gepaste legitimatie mee te nemen. Zorg verzekering gegevens moeten VERPLICHT door Het Centrum in de patiënten dossier opgenomen worden.
Het Centrum  neemt de persoonlijke gegevens van De Cliënt op in een geautomatiseerd systeem. Het Centrum behandelt de vertrouwelijke gegevens van De Cliënt volgens de richtlijnen zoals die is opgenomen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dossier gegevens worden dan ook nooit beschikbaar gesteld aan derden, voor welk doel dan ook.

7. Geheimhouding:
Het Centrum zal alle informatie, inhoud van gevoerde gesprekken onder de geheimhouding plicht bewaren. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Het Centrum verplicht is genoemde  vertrouwelijke informatie aan de wetgever of zijn/haar gevolmachtigde te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid:
Het Centrum is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, ontstaan doordat Het Centrum is uitgegaan van door De Cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke en of psychische aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
Het Centrum is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die De Cliënt heeft meegenomen naar Het Centrum.

9. Klachten:
Indien De Cliënt een klacht heeft over een behandeling of een product, test of evaluatie moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Het Centrum. Het Centrum moet de klager(ster) binnen vijf werkdagen schriftelijk antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Het Centrum passende actie ondernemen om tot een rectificatie van genoemde behandeling of test of evaluatie te komen.  Indien Het Centrum en de klager(ster) niet tot overeenstemming kan komen, kan de klager(ster) het geschil voorleggen aan de vakgroep. De vakgroep zal dan, na onderzoek tot een passend oordeel proberen te komen.
De overeenkomst tussen Het Centrum en De Cliënt is het Nederlands rechtssysteem van toepassing

10. Recht op toegang:
Het recht op toegang is voorbehouden aan Het Centrum.

11. Recht:
Op elke overeenkomst tussen Het Centrum en De Cliënt is  het Nederlands rechtssysteem van toepassing.
Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst hiervan steeds bepalend.

Ik streef naar harmonie en dat betekent een betere balans voor u!

Ontdek de 3 oorzaken van pijnlijke en zere gewrichten en wat je hieraan kunt doen.

Verstuur